Değerler Eğitimi

Varlık Felsefesi Kısa Özeti

Genel
22.05.2020
396

Varlık Felsefesi Kısa Özeti

Varlık Felsefesi Kısa Özeti;

Varlık nedir?

Varlık ikiye ayrılır. Gerçek varlık ve düşünsel varlık.

 • Gerçek varlık: İnsan zihninden bağımsız olarak dış dünyada var olan nesnelerdir. Gerçek varlık  Somuttur. Örneğin kalem, defter, sandalye
 • Düşünsel varlık: İnsan zihnine bağımlı yani düşüncede, fikirlerde var olan varlıklardır. Düşünsel varlık  Soyuttur. Örneğin Kaf dağı, pi sayısı, Ekvator çizgisi gibi…

Varlığın var olup olmadığı problemi

 • Realizm (Gerçekçilik): Varlık vardır der.
 • Nihilizm (Hiççilik): Varlık yoktur der. NihilizminTemsilcisi; Gorgias’tır.

Varlığın niceliği problemi

 • Monizm (tekçilik): Varlık temeli tek bir nesnedir.
  Örnek; Thales, tüm varlıkların temelinde “su” olduğunu söyler.
 • Düalizm (ikicilik): Descartes. Varlık iki öğeden oluşur. Bunlar madde (beden) ve idea (ruh)
 • Plüralizm (Çokçuluk): Varlık ikiden fazla öğeden oluşur. Örnek; Empedokles, varlıkların temelinde “su, hava, ateş ve toprak”olarak görür.

Çağdaş Varlık felsefesi

 • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk): Kierkegaard, J.P. Sartre, Nietzsche ve Karl Jespers. Sartre’ye göre, insan önce var olur, daha sonra kendisini tanıyarak bilerek kendi özünü, varlığını oluşturur. İnsan için varoluş özden önce gelir. İnsan kendi özünü ve varlığını belirleyebilen tek varlıktır.

Varlığın ne olduğu (niteliği) problemi

 • Oluşçuluk: Varlığın durağan olması mümkün değildir. Yani varlık statik (durgun) değildir. Varlık, sürekli bir değişim, oluşum yani varoluş içerisindedir. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Logos yasası (Karşıtların birliği yasası). Bu anlayışın temsilcileri; Herakleitos ve Whitehead’dır.
 • Varlık ideadır (idealizm): Sokrates, Platon (idealar kuramı), Aristoteles, Farabi (zorunlu ve mümkün varlık), Hegel (Diyalektik idealizm: Tez-Antitez-Sentez).
 • Varlık maddedir (materyalizm): Demokritos (atomcu), Hobbes (cisim görüşü), La Mettrie (İnsan-Makine öğretisi), Marx (Diyalektik materyalizm: karşıtlık felsefesi).
 • Varlık ham madde hem de ideadır (düalizm): Varlığın temelinde birbirine indirgenemeyen iki töz olduğunu kabul eden görüştür. Descartes’e göre varlık; madde (beden) ve ruh (düşünme) olmak üzere iki öğeden oluşur. Descartes düşünüyorum o halde sözü ile önce kendi varlığını, daha sonra Tanrı’nın ve diğer varlıkların varlığını kanıtlamaya çalışmıştır.
 • Varlık fenomendir (fenomenoloji, görüngü bilimi): Temsilcisi Husserl, varlığı, fenomenlerin içinde gelişen öz olarak tanımlar. Varlık kendisini fenomenlerde gösterir. İnsanlar varlığa değerler yükleyerek ona yaklaştığından onun özüne hiç yaklaşamamaktadır. Bu öze yaklaşmak için varlığa verilen değerlerden (batıl inançlar, ön yargılar vb.) varlığın arındırılması gerekmektedir. Yani fenomenlerin; olgulardan,

Değerler Eğitimi
Dil Canlı Bir Varlıktır Ne Demek, Kompozisyon Örneği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.