Değerler Eğitimi

Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler Nasıl Yazılır

Genel
25.10.2020
1.890
Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler Nasıl Yazılır

Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler Nasıl Yazılır

Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler Nasıl Yazılır

Satır sonuna sığmayan sözcükleri öyle kafamıza göre ayıramayız. Bunun belli kuralları vardı. Bu kurallara uymadığınız takdirde yazım yanlışı yapmış olursunuz. Peki bu kurallar nedir. Aslında iş heceleri doğru ayırmakta bitiyor. Çünkü kelimeler bazı durumlar dışında ( Konunun ilerleyen kısmında özel adların ayrılmasında anlatacağım) hecelerinden ayrılır. Yani burada biz.m için anahtar hecede biter. Bu nedenle kısaca heceler, hecelere ayırma nasıl olur bunlara değinelim.

Hece Nedir: Ağzımızdan bir çırpıda çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.
Heceler en az bir harf en çok dört harften meydana gelir. Her harf tek başlarına bir hece sayılır. Şimdi isterseniz bazı kelimeleri hecelerine ayıralım.

Hecelere Ayırma Nasıl Olur

 • Kalemlik   (Ka-lem-lik )
 • Ağaç  (A-ğaç)
 • Park (Park)
 • Trafik (T-ra-fik)
 •  Masa (ma-sa)
 • Televizyon  (Te-le-viz-yon )
 • Bilgisayar  (Bil-gi-sa-yar)
 • Sayfa  (Say-fa)
 • Türk  (Türk)
 • Geliyor (Ge-li-yor)

Dikkat: Birleşik sözcükleri hecelerine ayırırken tek bir sözcük gibi düşünüp öyle ayırmalı.

 • Kuşburnu   (Kuş-bur-nu)
 • Yurtsever   (Yurt-se-ver)
 • Ağaçkakan  (A-ğaç-ka-kan)
 • Hacıyatmaz   (Ha-cı-yat-maz)

Hecelere ayırmayı öğrendiysek şimdi bakalım satır sonuna sığmayan kelimeler nasıl yazılır.

Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler Nasıl Yazılır

Satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerinden ayrılarak yazılır.

Dün sabah onu or-

manda gördüm.

Or-man-da

Okula giderken kar-

şıma çıktı.

Kar-şı-ma

Sınıfa girdiğimde ar-

kadaşlarım ağlıyor-

du.

Ar-ka-dal-la-rım

Ağ-lı-yor-du

Bu hafta bizim tar-

laya gelecekler.

Tar-la-ya

Birden bire telefo-

nun ışığı yandı.

Te-le- fo-nun

Elektrikler sabah gi-

dince işlerimiz yolu-

na  bir  türlü  girme-

di.

Gi-din-ce

Yo-lu-na

Gir-me-di

Bu sabah sen yanı-

ma gelmedin.

Ya-nı-ma

Özel isimler satır sonlarına sığmadığında hecelerinden ayrılmaz. Ya oraya sığdırılır ya da bir alt satıra geçilir.

Anka-

ra  (Yanlış Kullanım)

Es-

kişehir (yanlış kullanım)

Şimdi örnek bir Metin yazalım ve üzerinde inceleyelim.

Dün sabah eve erken gel-
miştim. Kapıyı açan ol-
madı. Zile uzunca bas-

tım. Galiba herkes uyu-

yordu daha. ben de he-
men aşağıya indim. Ka-

pının önüne oturdum.

Gelen geçeni izledim fa-

kat tam da o sırada ka-

pı açılıverdi.

Yukarıdaki örnekte de gördüğünüz gibi satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırken mutlaka hecelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca özel isimler satır sonlarına denk gelmişse buna da ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü özel isimler bölünmezler.

Dikkat: Ünlü harfler tek başlarına hece kabul edilir. Fakat satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırırken ünlü harf tek başına bir hece ise sonrasında gelen hece ile birleştirilerek ayrılır.

Arabaya ……………a-

rabaya

Yanlış

Yazım

Arabaya ………….ara-

baya

Doğru

Yazım

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.