Değerler Eğitimi

Paragraf Sorularında Sıkça Kullanılan Kavramlar 1

Genel
03.05.2020
1.265

Paragraf Sorularında Sıkça Kullanılan Kavramlar

Paragraf Sorularında Sıkça Kullanılan Kavramlar

Eminim ki hepimiz paragraf soruları çözerken zorlandığımız olmuştur. Soruların uzun olması, kafa karışması, dikkat dağınıklı gibi unsurlar işi zorlaştırır. Hele bir de anlamını bilmediğiniz bir kelime karşınıza çıkarsa vay halinize. Mesela soruyu okuyorsunuz her şey güzel gidiyor ama öyle bir kelime çıkıyor ki karşınıza sorunun anahtarı. Ama gel gör ki anlamını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla hata yapmanız çok doğal. Ya da bir yıl boyunca çalışıyorsunuz, onca emek harcıyorsunuz. Denemeler çok güzel geliyor ama sınavda karşınıza bir kelime dikiliyor ve siz onu bilmediğiniz için soru kaçıyor. Ne kadar zor ve üzücü bir durum değil mi. Bu yazımız da sınavlarda çıkan , günlük hayatta sık kullanmadığımız kelimeleri vereceğiz. Umarım faydalı bir yazı olur sizin için. İyi çalışmalar.

Sınavlarda Sık Kullanılan Kavramlar  Kavramlar

 • Adaptasyon: Uyarlama
 • Anonim: Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen, laedri
 • Adapte: Uyarlanmış
 • Anormal: Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan, düzgüsüz
 • Ağdalı: Bilinmeyen kelimelerden, anlaşılması güç sözlerden oluşan (deyiş).
 • Asgari: En az, en aşağı, en düşük, en alt
 • Ahenk: Uyum, düzen
 • Aşamalı durum: Bir olayın veya durumun giderek değişmesi
 • Akıcı: Sürükleyici olma, okuyanı sıkmama
 • Azami: En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik)
 • Aktüel: Güncel
 • Azımsamak: Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak.
 • Alafranga: Batı tarzında, Türk geleneklerine uygun olmayan
 • Bağdaşmak: Anlaşmak, uzlaşmak, uymak
 • Alaturka: Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun
 • Basmakalıp: Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, klişe
 • Anlatı: Hikâye etmek
 • Çağrışım: Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması

Sınavlarda Sık Kullanılan Kavramlar  Kavramlar

 • Beden dili: Duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, beden duruşu vb. yollarla anlatıldığı iletişim biçimi, vücut dili.
 • Çelişki: Sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks:
 • Beğeni: Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
 • Çeşni: Çeşit, tat, hoşa giden özellikler, farklılık
 • Beklenti: Gerçekleşmesi beklenen şey
 • Dejenere: Yozlaşmış, aslını koruyamamış olmuştur.”
 • Betik: Yazılı olan şey, kitap, mektup, tezkere,
 • Diksiyon: 1. Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimi
 • Biçem: Üslup, tarz, anlatım biçimi
 • Devinim: Hareket, eylem, durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu
 • Bilinç Akışı (Edebiyatta): Kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılması
 • Dikte etmek: Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek
 • Burjuva: İmtiyazlı, seçkin, soylu
 • Dingin: Durgun, hareketsiz, sakin

Sınavlarda Sık Kullanılan Kavramlar  Kavramlar

 • Çağdaş: 1. Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır 2. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, asri, modern:
 • Dolaylı Anlatım: Başkasından alınan sözün, cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarılması
 • Dinleti: Bir topluluğa bir şeyler anlatmak, konser
 • Dramatik: Acıklı, içinde gerilim, çatışma vb. olaylar bulunan, insan ilişkileri ile gelişen
  (eser, olay)
 • Dipnot düşmek: Eklemek, açıklama yapmak
 • Duyar(lı)(lık): Hassasiyet
 • Diyalog: 1. Karşılıklı konuşma 2. Oyun, roman, hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması
 • Düşüncenin Yönünü Değiştirmek: “Fakat, ama, lakin, ancak, oysa, ne var ki, yalnız, halbuki” gibi bağlaçların bağladığı cümlelerden birinin olumluysa diğerinin olumsuz olma durumudur.
 • Doğaçlama: Metne bağlı kalmadan içinden geldiği gibi konuşma
 • Edimsel: Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı
 • Doğallık: Yapmacıksız, gösterişsiz
 • Etik: Ahlaki, ahlakla ilgili
 • Doğrudan Anlatım: Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılması
 • Etkileyicilik: Yazarın, okuyucu üzerinde olumlu bir etki bırakmasıdır. Bir diğer deyişle yazılanları okurların beğenmesidir.
 • Ego: Ben
 • Egoist: Bencil
 • Evrensellik: Yazıda, insanların ortak duygu ve düşüncelerini yansıtabilen, tüm dünyaya seslenebilen anlatımı ifade eder.

Sınavlarda Sık Kullanılan Kavramlar  Kavramlar

 • Eğreti: 1. İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış olan 2. Üstünkörü, ciddiye almadan
 • 5N1K: Bir olayın, haberin “ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, kim” sorularına göre kurgulanmasıdır.
 • Eleştiri: Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit
 • Fonetik: Ses bilgisi
 • Empoze: Zorla kabul ettirme, dayatma
 • Gelişigüzel: 1. Baştan savma 2. Herhangi bir, rastgele

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Değerler Eğitimi

Paragraf Soruları Çözerken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.