Değerler Eğitimi

Paragraf Sorularında Kullanılan Kavramlar 3

Genel
04.05.2020
1.966

Paragraf Sorularında Kullanılan Kavramlar 3

Paragraf Sorularında Kullanılan Kavramlar 3

 • Literatür: Edebiyat “Bu olgu, tiyatro literatürümüze bir fıkra olarak geçmiştir.”
 • Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
 • Meşakkat: Güçlük “Günbegün artıyor meşakkat.”
 • Olasılık: Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
 • Mistik: Aklın erişemediği şey, gizemsel
 • Onay: Uygun bulma, tasdik, icazet, izin
 • Mizah: Gülmece “Ülkemizin mizah kültürüne bayılıyorum.”
 • Orijinal: Özgün, taklit olmayan
 • Monoton: Tekdüze
 • Müzakere: Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma
 • Ön Yargı(Cümlesi): Olay veya konu gerçekleşmeden söylenen olumlu ya da olumsuz yargı içeren cümleler, peşin hüküm, peşin fikir
 • Otokontrol: Öz denetim, daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
 • Mübalağa (Söz sanatı): Sözlükte abartı, abartma anlamına gelen bu kelime edebiyatımızda sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi olduğundan daha çok ya da olduğundan daha az göstermek anlamına gelen söz sanatıdır.
 • Örtülü Anlam: Cümlede açık olarak söylenmediği halde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlam
 • Ödün: Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ödünleme, taviz
 • Öykünmek: Birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek
 • Öneri (Cümlesi): Bir sorunu çözmek, bir amaca ulaşmak için öne sürülen görüş ve düşünceleri içeren cümleler
 • Öz Eleştiri: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı
 • Öngörü: Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma
 • Öz güven: İnsanın kendine güvenme duygusu
 • Önsezi: Hiçbir belirti yokken bir şeyin olacağını sezme, içe doğma, hissikablelvuku, altıncı duyu, altıncı his
 • Özdeş: Her türlü nitelik bakımından eşit olan, aralarında fark bulunmayan

  MERKEZÎ SINAVLARDA ÇIKMIŞ VE ÇIKMASI MUHTEMEL KAVRAMLAR

 • Özgün: Yalnız kendine has bir nitelik taşıyan, farklı, orijinal
 • Özgeci: Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse)
 • Özlülük(Yazıda): Az sözle çok anlam ifade etme
 • Sav: İddia, tez
 • Özveri: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık
 • Simge: Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, rumuz, timsal, sembol
 • Palas Pandıras: Gereği gibi derlenip toparlanmaya veya hazırlanmaya vakit bulamadan
 • Sitem(Cümlesi): Bir kimsenin yaptığı bir hareketten dolayı duyulan üzüntünün, kırgınlığın dile getirilmesi
 • Palazlanmak: 1. Gelişmek, iri duruma gelmek, büyümek 2. Varlığı artmak, zenginleşmek.
 • Süreğen: Sürüp giden
 • Payanda: Dayanak, destek
 • Şaşırma(Cümlesi): Beklenmeyen bir durum karşısında ne yapacağını, nasıl davranacağını bilememe, hayrete düşme anlamı taşıyan cümleler
 • Pişmanlık(Cümlesi): Bir kişinin yaptığı bir işten, söylediği bir sözden veya kendisini sorumlu hissettiği herhangi bir durumdan dolayı duyduğu üzüntü
 • Tahmin(Cümlesi): Bir olayın veya durumun yönü, şekli, zamanı veya sonucu hakkında bazı bilgi ve deneyimlere dayanılarak yapılan kestirmeler
 • Polemik: 1. Ağız kavgası, sert tartışma 2. Kalem savaşı
 • Tasarı(Cümlesi): Tasarlanan, zihinde kurulan, proje hâlindeki olguları, eylemleri dile getiren yargılar, proje, plan “Önümüzdeki ay tatile çıkmayı düşünüyorum.”
 • Realite: Gerçeklik
 • Tecelli: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma “Tabiat, bütün tecellileri ile edebiyatımıza girmiştir.”
 • Salık vermek: Öğüt vermek, tavsiye etmek

  MERKEZÎ SINAVLARDA ÇIKMIŞ VE ÇIKMASI MUHTEMEL KAVRAMLAR

 • Salt: Yalnız, tek
 • Yadırgamak: Kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışamamak, ısınamamak
 • Tecrübe: Deneyim “Her tarih eseri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine bağlıdır.”
 • Yadsımak: 1. İnkâr etmek 2. Bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak 1. “Söylediklerini sonradan yadsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur.”
 • Teori: Kuram “Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada.”
 • Yakınma(Cümlesi): Bir durumdan duyulan rahatsızlığı ifade eden cümleler
 • Tinsel: Ruhi, manevi
 • Yaratı: Eser, yapıt
 • Tutarlılık: Çelişen fikirlerin olmaması
 • Yazın: Edebiyat
 • Umar: Çare
 • Yazınsal Yaratı: Edebi eser
 • Yazınsal: Edebi
 • Umarsız: Çaresiz, çıkar yolu olmayan
 • Yeğlemek: Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli saymak, yeğ tutmak, tercih etmek
 • Üslup: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil
 • Yerellik(Edebiyatta):Yerlilik
 • Üstünkörü: İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma, eğreti, öylesine, üstten
 • Yergi: Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hicviye, hiciv ”
 • Varsayım(Cümlesi): Gerçekte var olmayan bir durumun varmış gibi kabul edilmesi
 • Yetke: Otorite
 • Veri: Bilgi, data, bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge
 • Yetkin: Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel: “Bizim ülkemizde böyledir: Yetkin çalışmalar görmezden gelinir.”
 • Tenkit: Eleştirme, eleştiri
 • Yoğunluk(Yazıda): Birçok anlamın bir arada olması, anlam derinliği

Paragraf Sorularında Kullanılan Kavramlar 1 TIKLAYINNNNN

Paragraf Sorularında Kullanılan Kavramlar 2 TIKLAYINNNNN

 

Değerler Eğitimi

Uçurtma Uçururken Kendinizi Nasıl Hissedersiniz

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.