Değerler Eğitimi

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Soruları ve Cevapları

Genel
06.05.2020
997

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Soruları ve Cevapları

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Soruları ve Cevapları

Ortaokul, Lise ve Üniversite yıllarında tekrar tekrar okuduğum bir kitaptır. Kitabın Tılsımlı bir havası var. Her okuduğunda insanda azim, kararlılık duygusunu daha da geliştiriyor, eğitimin ne kadar önemli olduğunu ifade ediyordu. İlk bölümde nasıl bir binanın temelleri sağlam olmazsa zamanla o bina yıkılmaya mahkumdur işte bir milletin kök salması, temellerini sağlam zemine oturtması içinde eğitim olmazsa olmazdır.

Finlandyanın eğitimine nasıl yön verdiğini, Eğitimi nasıl milli bir mesele haline getirdiğini anlatan bu kitap, bir solukta okuyacağınız cinsten. Zaten kitap çevirisine göre ortalama 95-105 sayfa. Okumadıysanız hala okumanızı tavsiye ediyorum.

Büyük ihtimalle de bu kitabı okudunuz. Çünkü bu sayfadasınız. Şimdi isterseniz kendinizi bir deneyin. Ne kadarı aklınızda kalmış test.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Soruları

Finlandiya ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. İklimi itibariyle soğuk bir ülkedir.
B. Bataklıkların çok olduğu, nemli bir ülkedir.
C. Ülkenin en doğal bitkisi nilüfer’dir.
D. Ülke nerdeyse beyaz zambak adıyla anılır ve bilinir.

2. (I) Barışçı insanlar olarak bilinen Finler, kendilerini kimsenin rahatsız edemeyeceği “Barış Yurdu” aramışlardır. (II)Nihayet bugünkü yurtlarına gelip yerleşmişlerdir. (III)Çünkü buralarda imkansızlıklardan dolayı kimsenin yaşamasına olanak yoktu. (IV) Böylece Fin toprakları, yüzlerce yıl Rusya ile İsveç arasında doğal kale niteliğinde olmuştur.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi gerekçe bildirmektedir?

A) I        B) II       ​​C) III       ​​D) IV

3. “Finlandiya’da tramvay ile yolculuk yaparken hiçbir biletçi ve kondüktör göremezsiniz.” Bunun sebebi nedir?

A. Tramvayda yolculuk yapmanın ücretsiz olması
B. Yöneticilerin Fin halkına güvenmesi
C. Tramvaylarda otomatik geçiş sistemi uygulanması
D. Tramvayı ücretini önceden ödemiş kişilerin kullanması

4. Finler, ülkelerine ne isim vermişlerdir?

A) Helsinkfrost         ​​​B) Viburg

C)     Petrograt                ​​D) Suomi

5. Köklü, sağlam ve kuvvetli gibi görünen devletlerin çatırdayıp yıkılmalarına şaşırmamalı: Eski İran (Pers) yıkıldı. Osmanlı ve Avusturya İmparatorlukları yıkıldı. En sonunda Çarlık Rusya; Bismarkların, Wilhelmlerin Almanyası da yıkılıp gitti.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Betimleme               B) Örneklendirme

C)    Açıklama                   D) Tanık gösterme

6. “Basit fikirli olmayınız. Kendi kişisel, önemsiz uğraşlarınıza ve dertlerinize çöpteki solucanlar gibi dalmayınız. Devletinizin temelleri nasıl yenilenebilir ve kuvvetlendirilebilir? Gelecekte halkımızı yüksek terbiye ile nasıl donatabiliriz? Yapılabilecek bu tür yenilikleri düşününüz.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A. Sadece kendi kişisel işleriyle uğraşmak basitlik alametidir.
B. Halkı erdemlere sahip kılmak hepimizin hedefi olmalıdır.
C. Kişisel işlerimiz önemli değildir.
D. Devletin faydasına yapılabilecek işleri düşünmek basit fikirlilik değildir.

7. “Yöneticiler nasıl olurlarsa olsunlar iyi veya kötü, kahraman veya zalim daima kendi milletlerinin yansımasıdırlar. Onlar millî ruhun birer kopyasıdır. Bir millet nasılsa, devlet adamları da onlar gibidir. İşte bu nedenle eskiden beri ‘………………………………….’ denilegelmiştir.

    Parça aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilemez?

A. Büyük adamlar topluma istediği şekli verebilir.
B. Her millet layık olduğu idareye sahip olur.
C. Yöneticileri aslında içinden çıktığı halk yetiştirir.
D. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz.

8. Ruslar, Finlandiya topraklarını niçin kendi ülkelerine katma ihtiyacı hissetmiştir?

A. Başkentleri Petrograd’ı daha iyi savunabilmek için
B. Finlerin zengin yer altı kaynaklarına sahip olmak istedikleri için
C. Finler kendi topraklarını savunabilecek özelliklere sahip olmadıkları için
D. Fin topraklarındaki limanlara sahip olmak istedikleri için

9. “Snelman, yaz tatilinde çevredeki öğretmenleri bir merkezde toplayarak iki-üç haftalık kurslar düzenliyordu. Kurslara yüzün üzerinde öğretmen katılıyordu.”

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A. Belirtisiz isim tamlaması
B. Sıfat tamlaması
C. Belirtili isim tamlaması
D. İyelik zamiri

10. “Hayattaki düzensizliklerin en büyük nedenlerinden biri şudur ki herkes önce kendi hayatını düzene sokmaya çalışır, hiç kimse ‘hayatı’ düzene sokma ihtiyacı hissetmez ve gayret göstermez.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye paraleldir?

A. Toplumsal düzen, kişisel hayattaki düzenle başlar.
B. Bencil düşünce ve hareketler toplum düzenine olumsuz etkiler yapar.
C. Toplum düzeni bireyden halka doğru, genişleyerek yayılır.
D. Toplumdaki düzensizliğin en önemli sebebi herkesin önce kendi hayatını düzene sokmaya çalışmasıdır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Soruları

 1. 11. “………………..Eğer çocukların ve gençlerin aklını ve ruhunu işlenmemiş bir tarla gibi bırakırsanız; orada ısırgan otu, zararlı ve dikenli otlar bitecektir.”
 2. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilemez?
A. Ne doğrarsan aşına, o çıkar karşına.
B. Eken biçer, konan göçer.
C. Ne verirsen elinle, o gider seninle.
D. Herkes ektiğini biçer.

12. Fin halkının aydınlanması için etrafına toplanan idealist arkadaşları ile Halk Üniversitesi’ni kurdu. Gönüllülerle birlikte en ücra Fin köy ve kasabalarına ulaşarak bugünkü modern Finlandiya’nın temellerini attı.

Bu Fin aydını kimdir?

A) Snelman             ​​B) Karokep

C) Yarvinen             ​​D) Tomas Gulbe

13. “…Törenin bitimine yakın bütün ülkede …………. olarak bilinen zengin tüccar Yarvinensöz ister…”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük öbeği getirilmelidir?

A) Yumurta kralı        ​​B) Ayakkabılar kralı

C)  Meyveler kralı       ​​D) Tatlılar kralı

14. “… Efendiler sabrederek benim hikâyemi dinleyiniz. Biliniz ki sepet içinde çörek satan her çocuktan ‘Tatlılar Kralı’ olmaz. Öyle ki daha sonra doğduğu şehirde yapılan tiyatro binası için yüz bin mark versin. Kendimi methetmek için bunları söylemiyorum…”

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A. Toplumu oluşturan fertlerin hepsi sivrilemez.
B. İmkanı olan insanlar başkalarına yardım etmek zorunda değildir.
C. Herkes sadece doğduğu şehir için çalışmalıdır.
D. Kişinin yaptığı güzel işleri söylemesi her zaman kendini övmek anlamına gelmez.

15. I. İtalyanlar, Karokep’in oğullarına “Herkül’ün oğulları” diyorlardı.

      II.  En küçük kardeş, Fransa’da ziraat fakültesinde okuyor.

     III. Ortanca kardeş Kaliforniya’da bir orman işletmesinin idareciliğini yapıyor.

     IV. Büyük kardeş İsviçre’de orman fakültesinde okuyor.

Ünlü haydut Karokep’in oğulları ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I-II    B) I-III     ​​C) II-IV     D) I-IV

16.“…Çocukluğumuzda ve sonraları delikanlılık çağında biz Karokep’le iyi dosttuk. İkimizin de ailesi fakir kimselerdi. Karokep’le birlikte büyüdük, öyle tevafuklar oldu ki aynı zamanda babalarımız vefat etti ve yetim kaldık…”

    ​​Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Birinci cümlede edat kullanılmamıştır.
B. Karşılaştırma yapılmıştır.
C. 3. Cümlede tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlaması vardır.
D. Her cümlede en az bir tane tamlama vardır.

17. Karokep’in efendisinin emanet ettiği paraları köylülere dağıtıp, Efendisini dövmesinin sebebi nedir?

A. Efendisinin Karokep’e hakaret etmesi.
B. Efendisinin Karokep’in alacaklarını ödememesi.
C. Karokep’in ruh sağlığının bozulması.
D. Efendisinin hileli kantarlar kullanarak köylüleri kandırması.

18. “…(I) Artık insanlardan ve her şeyden intikam almaya karar vermiştim. (II)Bankaları soymaya başladım. (III)Buraları soymakla daha çok insanı perişan edeceğime inanıyordum. (IV)En çok hoşlandığım şey kilise eşyalarını çalmaktı…”

Yukarıdaki cümlelerden hangisi gerekçe bildirmektedir?

A) IV        B) III        C) II        ​​D) I

19. Haydut Karokep’in, iyi bir insan olmasına sebep olan olay nedir?

A. Yaraladığı papazın yaptığı nasihatler.
B. Eşinin Amerika yolunda sarı hummadan ölmesi.
C. En büyük oğlunun doğumu.
D. Tatlılar kralı Yarvinen’le görüşmesi.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Soruları

20. “…Ben önceleri fakir bir sokak çocuğuydum. Şimdi ise bizim Suomi için büyük, iyi ve güçlü bir iş adamı olduğumu söyleyebilirim. Ben bu konumumu kime borçluyum? Tesadüfen dinlediğim güzel bir hikâyeye…”

    ​​Yarvinen’in bahsettiği bu hikâye aşağıdakilerden hangisidir?

A) Robinson Kruzo       ​​B) Sefiller

C)    Suç ve Ceza              D) Diriliş

21.Yarvinen ve üç arkadaşı Halk Üniversitesinin gönüllü bilim adamlarından birisinin verdiği konferansa katılırlar ve bu konferanstan çok etkilenirler.

     ​​Aşağıdakilerin hangisi bu dört arkadaşın herhangi birisinin mesleği değildir?

A) Ayakkabıcılık ​​​B) Yumurtacılık

C)    Demircilik      ​​​D) Terzilik

22. “…Bunun için tatlı daima acının düşmanıdır.”

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim tamlaması       ​​B) Sıfat

C)    Zamir                     ​​​D) Edat

23. Snelman’ın Berlin’de tanıştığı, Avusturyalı, ünlü ama bir o kadar dönek olup millî değerlerine ihanet eden yazarın sonu ne olmuştur?

A. Elim bir trafik kazası sonucunda sakat kalmıştır.
B. İntihar etmiştir.
C. Tutuklanarak hapse atılmıştır.
D. Tüm yakınları tarafından terk edilmiştir.

24. “…Bir yerde çiçek ve tifo gibi bulaşıcı bir hastalık salgınlaşınca hükümet oraya iki üç doktor gönderiyor. Halk ise bu duruma kızıyor:

         ‘Bu aşıları niçin yapıyorsunuz? Çocukları tedavi etmeyiniz, bırakın ölsünler, açların sayısı azalmış olur. Siz asıl bize, büyüklere yardım edin..

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A. Büyükler çocuklardan daha çok yardıma muhtaçtır.
B. Hükümet halkın sorunlarına karşı duyarlıdır.
C. Bencillik çocuk sevgisini ve şefkatini gölgede bırakacak kadar artmıştır.
D. İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanmaması onların değerlerin sistemi üzerine olumsuz etkilerde bulunabilir.

25. I. Sizler canlı parasınız.

II.Paranız çalınmasın veya yanmasın diye iyice saklayıp koruyorsunuz.

III.Çocuklarının, karınız ve kendiniz paradan çok daha değerlisiniz.

IV.Kendinizi iyi koruyun, hayatınızı israf etmeyin, sağlığınızı pekiştirin.

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

A) IV-III-II-I       ​​B) I-III-II-IV

C)    II-III-I-IV        ​​D) III-II-IV-I

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Soruları

26. “Suomi”nin  anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Ateşler Ülkesi​​​B)     Yiğitler Meydanı

C)    Bataklıklar Ülkesi​​D)    Örümcekler Diyarı

27. Kitap hangi ülkenin geri kalmışlıktan kurtuluşunu anlatmaktadır?

A) Rusya    ​​​B) Avustralya  

C) İsveç  ​​​​D) Finlandiya

28. “Milletlerin tarihini şahıslar şekillendirir” görüşünü savunan kimdir?
A) Carlyle​​​B) Bismark

C) Napolyon​​​D) Lev tolstoy

29. Genç beyinlerin körelmesine  neden olan unsur kitaba göre aşağıdakilerden hangisidir?
A) sigara                                ​​B) kavga                

C) futbol​​​​                             D) uyuşturucu      

30. Luka MAKDONALD nasıl bir ailenin çocuğudur?

A) dinine çok bağlı bir ailenin

B) koyu aristokrat bir ailenin
C) hekimlik duygusu ağır basan bir ailenin
D) çok milliyetçi bir ailenin

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Vevapları

 • 1.D         10.b
 • 2.c.         11.c
 • 3.b.         12.a
 • 4.d          13.d
 • 5.b.         14.c
 • 6.c           15.c
 • 7.a           16.a
 • 8.a           17.d
 • 9.d.          18.b
 • 19.a
 • 20.a
 • 21. d
 • 22.b
 • 23.b
 • 24.a
 • 25.c
 • 26.c
 • 27.c
 • 28.c
 • 29.c
 • 30.b

Bu yazıda 30 adet soru ve cevabını verdik. Daha fazla soru için (90 soru) Linki tıklayın beklemeden indir.beyaz-zambaklar beyaz-zambaklar-ulkesind

Değerler Eğitimi
İnsan Ne İle Yaşar Kitabının Soruları ve Cevapları

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.