Değerler Eğitimi

Sınavlarda Çıkan Kavramlar 1

Genel
18.04.2020
463

Sınavlarda Çıkan Kavramlar

Sınavlarda Çıkan Kavramlar

 • Adaptasyon: Uyarlama
 • Anonim: Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen
 • Adapte: Uyarlanmış
 • Anormal: Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan, düzgüsüz
 • Ağdalı: 1. Bilinmeyen kelimelerden, anlaşılması güç sözlerden oluşan (deyiş).
 • Asgari: En az, en aşağı, en düşük, en alt “
 • Ahenk: Uyum, düzen“Şiirlerde ahenkli bir söyleyiş vardır.”
 • Aşamalı durum: Bir olayın veya durumun giderek değişmesi
  “Bu derenin suyu giderek azalıyor.”
 • Akıcı: Sürükleyici olma, okuyanı sıkmama “Bu akıcı kitabı tüm çocuklara öneriyorum, bir solukta bitireceklerdir.”
 • Azami: En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik)
  “Ben azami derecede haşarı ve uçarı bir çocuktum.”
 • Aktüel: Güncel
  “Sağlık ile ilgili aktüel haberler ilgimi çekiyor.”
 • Azımsamak: Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak.
  “Bu kadar düşük bir maaşla burada çalışamam.”
 • Alafranga: Batı tarzında, Türk geleneklerine uygun olmayan
  “Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı.”
 • Bağdaşmak: Anlaşmak, uzlaşmak, uymak “Gerçekle bağdaşmayan ihtiraslar, insanın duygusunu hüzünden tedirginliğe hatta tiksintiye kadar zorluyor.
 • Alaturka: Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun “Alaturka, eski tahta kapısının dışarıdan da içeriden de çengelleri var.”
 • Basmakalıp: Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, klişe “Kimi daha da iyi söylenebilecek basmakalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu.”
 • Anlatı: Hikâye etmek
  “Masal olsun roman olsun, ikisi de anlatı sanatıdır.”
 • Çağrışım: Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması
  “Doğru düşünmek çağrışımların rastgele gidişine karşı koymaktır.”
 • Beden dili: Duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, beden duruşu vb. yollarla anlatıldığı iletişim biçimi, vücut dili.
  “Beden dilinden sinirli olduğu anlaşılıyordu.”
 • Çelişki: Sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks:
  “Çelişkileri salt geleneklerin, törenin, eğitimin bir sonucu saymışızdır.”
 • Beğeni: Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
  “Kadınlar hoşgörü ve beğeniyle dansı alkışlarlar.”
 • Çeşni: Çeşit, tat, hoşa giden özellikler, farklılık
  “Bu taşçılar topluluğunun tadını, çeşnisini başka hiçbir yerde bulamazlardı.”
 • Beklenti: Gerçekleşmesi beklenen şey “Ondan beklentimi çarçabuk unuttum.”
 • Dejenere: Yozlaşmış, aslını koruyamamış “Afrika’daki diller zamanla dejenere olmuştur.”

Sınavlarda Çıkan Kelimeler

 • Betik: Yazılı olan şey, kitap, mektup, tezkere, pusula
  “Kanılarımız, rengimiz, görüşümüz betikte belirecek.”
 • Diksiyon: 1. Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimi
  “Müfredat programlarında kıraat yani diksiyon dersi yok.”
 • Biçem: Üslup, tarz, anlatım biçimi
  “Bu küçük köy evini, nasıl bana benzeyen bir
  biçemde döşedim!”
 • Devinim: Hareket, eylem, durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu
  “Dünya’nın biri kendi, öteki Güneş çevresinde olmak üzere iki devinimi vardır.”
 • Bilinç Akışı (Edebiyatta): Kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılması
 • Dikte etmek: Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek
  “Benimsemediğim düşünceyi bana hiç kimse dikte ettiremez.”
 • Burjuva: İmtiyazlı, seçkin, soylu
  “Burjuva bir aileden doğmuş, bir fabrikatörle
  evlenmiş.”
 • Dingin: Durgun, hareketsiz, sakin “Çevredeki çınarlar, dingin bir gariplik
  içinde, ağır ağır, tek tek yapraklarını dökerdi.”
 • Çağdaş: 1. Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır
  “Daha sonrakileri ve Necip Fazıl’ın çağdaşlarını konuşmak üzere bugünkü sohbetimize son verdik.”
  2. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, asri, modern:
  “Sadece toplumsal olmakla kalmayıp uluslararası ve evrensel de olan çağdaş şiirin önemi de bence buradadır işte.”
 • Dolaylı Anlatım: Başkasından alınan sözün, cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarılması
  “Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir.”
 • Dinleti: Bir topluluğa bir şeyler anlatmak, konser
  “Dönem sonunda şiir dinletisi yapmayı planlıyoruz.”
 • Dramatik: Acıklı, içinde gerilim, çatışma vb. olaylar bulunan, insan ilişkileri ile gelişen (eser, olay)
  “Hadiseler gösteriyor ki dramatik neticelerine rağmen her şey komik bir zemin üzerinde cereyan ediyor.”
 • Dipnot düşmek: Eklemek, açıklama yapmak “Bu konuyla ilgili ayrıca dipnot düşeceğim.”
 • Duyar(lı)(lık): Hassasiyet
  “Çevre sorunlarına karşı duyarlı olmamız gerekir.”

Değerler Eğitimi

Sınavlarda Çıkmış Atasözleri ve Anlamları

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.