Değerler Eğitimi

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Özellikleri Nelerdir

Genel
15.04.2019
1.141

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Özellikleri Nelerdir

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Özellikleri Nelerdir

 • Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırıldı dilde yaplan sadeleşme çabaları tüm hızıyla devam etmiştir.
 • Eğitim ve öğretimin yaygınlaşmasıyla ülkedeki okuryazar oranı ciddi bir şekilde arttı.
 • Batı edebiyatı ve konuları daha yakından takip edilmiş. Türk edebiyatı, Batı’daki tüm edebi yenilikleri, akımları uygulama çabası gösterildi.
 • Türk Edebiyatı bu dönemde daha çok toplumcu bir kişilk kazanmış ve gerçekçi bir anlayış benimsenmiştir.
 • Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu’ya, öze yöneliş bu dönemde de  hız kazandı.
 • Cumhuriyetten önce (Divan Edebiyatı, Tanzimat, Servet-i Funun) sadece sempati duyulan fakat yer verilmeyen Türk kültürü, Türk halk sanatları ve Türk folkloruön plana çıkmış, önceleri basit gördükleri, küçümsenen Karacaoğlan’ın, Yunus Emre’nin tarzı örnek kullanılmaya başladı.
 • Edebiyat belli bir zümrenin alanı olmaktan kurtarılmış, İstanbul dışından da bir çok sanatçı yetişmiş, Türk Edebiyatı İstanbul aydınlarının tekelliğinden kurtarılmış olundu.
 •  Yerellkten çıkıp Uluslararası düzeyde bir çok  sanatçı yetişmiştir.
 • Edebiyat sanatçılarının çoğu, Anadolu coğrafyasını insanından ayırmadan,  bir bütün olarak tek yürek ele almış; Anadolu’nun dillere destan doğal güzelliklerini, kültürünü, folklorunu ve sosyal hayatını yazdıkları edebî eserlere yansıtmayı başarmışlardır.

Devamı…

 • Cumhuriyet Edebiyatı yeni kurulan bir devler ve fikir ile oluşturuldu dolayısıyla yeni kurulan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve bu devrimleri halka benimsetmek görevi Cumhuriyet dönemi sanatçılarına/edebiyatçılarına düşmüştü.
 • Tema olarak Türk tarihi ve Atatürk ile ilgili konular daha ağırlıklı olmuştur.
 • Cumhuriyet dönemi eserlerinde halk, millet, memleket ve çağdaş uygarlık gibi bir takım kavramlarıyla ilgili çeşitli düşünceler fazlaca  yer tutar.
 • Bu dönem edebiyatımızdaki bir başka değişiklik de edebiyatımızın biçim, içerik, dil ve üslup bakımından çağdaş edebiyat düzeyini yakalamış olmasıdır.
 • Bu dönemde İçerik ve tema yönünden metinler daha da zenginleşmiş, hemen hemen her konu edebiyatımıza girmiştir.(Konu sınırlaması olmamıştır)
 • Bu dönem şiirinde daha çok halk kaynaklarına yönelme, ulusçuluk, memleket bilincini güçlendirme, Anadolu ve Türk tarihi önemli yer edinmeye başlar.
 • Bu dönemde sanatçılar, siyasetçiler ile halk arasında bir köprü vazifesi görmüş, devrimleri kendi perspektiflerinden yorumlamış, açıklamış ve bu fikirleri savunmuştur.
 • Divan edebiyatı ve devamında gelen edebiyat dönemlerinde kullanılan aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almış, şiirlerde ağdalı süslü kullanımdan uzaklaşıp günlük konuşma dili kullanılmıştır.
 • Yine bu dönemde (Cumhuriyet Edebiyatı)  şiirin biçim yönünden daha da serbestleşmesi sağlanmıştır.
 • 1940’a kadar olan dönem içinde (Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi) bazı şairlerin aruz vezni ile sade şiirler yazdığını görüyoruz. Fakat esas yöneliş hece ölçüsü ve serbest ölçüye olmuştur.
 • Bu dönemde divan edebiyatının şiir ağırlıklı edebiyatının aksine roman, öykü, tiyatro ve düşünce yazıları en çok kullanılan düzyazı türleri olur.
 • Cumhuriyet edebiyatı döneminde  roman, hikâye, tiyatro, gezi ve anı türlerinde önemli bir  sadeleşme göze çarparken, kültür varlıklarımızdan yararlanma, halka yöneliş ön plandadır.Ayrıca roman ve hikâyede gerçekçilik(Realizm) akımı ön plana çıkmıştır.
 • Bu dönemde deneme türü de çok önemli gelişme göstermiştir.
 • Romanda ve hikâyelerde  halk gerçekleri, halk beğenisi tamamen yerleşmiştir.
 • Romanlarının konularına baktığımda genellikle Cumhuriyet devrimleri, ağa-köylü, patron-işçi, kadın-erkek çatışması gibi toplumsal ağırlıklı konular işlenmişti.
 • Roman ve öykülerin çoğu kendi sınırlarını aşıp  dünya dillerine çevrilmiş, edebiyatımız ülke sınırları dışında da tanınmaya başlamıştır.

Devamı…

 • Ayrıca sanatçılarımız Batı ve dünya edebiyatlarını, kültür ve düşünce sistemlerini çok daha iyi tanıma fırsatı bulmuştur.
 • Divan edebiyatında olmayan, tanzimatla tanıştığımız tiyatro hem metin hem de sahnelenme tekniği açısında büyük gelişme gösterdi.
 • Bu dönem sanatçıları; maniler, türküler, halk efsaneleri, masallar ve halk sanatlarının unsurlarını köy köy, belde belde dolaşıp topladılar.
 • Eleştiri ve edebiyat tarihi çalışmaları daha sağlam, araştırmacı, objektif,  bilimsel temele oturtulur.
 • Bu dönemden itibaren farklı edebi topluluklar edebiyatımızda boy göstermeye başlamıştır.
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’yla; Yedi Meşaleciler, Birinci Yeniciler (Garipçiler), Maviciler, İkinci Yeniciler, Toplumsal Gerçekçiler gibi yeni akım ve topluluklar ortaya çıkar.

Değerler Eğitimi

Türk Edebiyatında İlkler, Edebiyatımızda İlkler

İtalyan Edebiyatının Özellikleri ve Sanatçıları

Divan Edebiyatında Akımlar ve Özellikleri

Divan Şiirinin Özellikleri Maddeler Halinde

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.